Публічний договір

Публічний договір (оферта) на купівлю товару (отримання послуги) через інтернет-магазин mood4food.dailydose.com.ua/.

Фізична особа-підприємець Воробець Маркіян Михайловия, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №3534602194  та дата і номер запису про проведення державної реєстрації фізичноʼ особи-підприємця  17.02.2023р., №2004170000000017015, іменована надалі «Сторона 1» з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Сторона 2») здійснити правочин, передбачений цим Публічним договором (офертою) на купівлю товару (отримання послуги) через Інтернет-магазин (надалі – Договір).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Сторін та є такими, що підпадають під дію норм Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 р., Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) №435-IVI від 16.01.2003 р., Закону Україну «Про електронну комерцію» №675-VIII від 03.09.2015 р.

При укладенні даного Договору, Сторони також керуються інформацією, на які є посилання в пунктах Договору. Така інформацію є невід’ємною частиною Договору.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Сторін 2, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Стороною 2, для чого Сторона 1 публікує цей Договір про наступне:

Терміни та визначення

1.1. в даному Договорі вживаються наступні терміни та визначення:

1.1.1. «Інтернет-магазин» – засіб для представлення та реалізації Товару (надання послуги) шляхом вчинення електронного правочину та розміщений за адресою: м. Львів вул.Героїв УПА, 73, який створено для укладення договорів купівлі-продажу (надання послуг) на підставі ознайомлення Сторони 2 із запропонованим Стороною 1 описом Товару (послуги) та їх характеристик, за допомогою мережі Інтернет.

1.1.2. «Товар» – предмети та (або) послуги, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Стороною 2 у Сторони 1 дистанційним способом.

1.1.3. «Послуга» – це діяльність Сторони 1 з надання Стороні 2 певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням Сторони 2 в Інтернет магазині для особистих потреб Сторони 2;

1.1.4. Сторона 1 – ФОП Воробець Маркіян Михайлович., Місце реєстрації: УКРАЇНА, 79068, Львівська обл., Стрийський р-н, м. Стрий, вул. Виговського І., буд. 4, кв. 6. 

1.1.5. Сторона 2 – фізична особа, яка має необхідний рівень дієздатності для укладення Договору.

1.1.6. Заявка – вираження наміру Сторони 2 придбати Товар (Послугу), що здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми, що розміщена в Інтернет-магазині.

1.1.7. Замовлення – результат досягнення домовленостей Сторони 1 зі Стороною 2 щодо кількості, найменування, сумарної вартості Товару (Послуги), що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Стороною 2, способу доставки Товару (умов надання Послуги) та строку виконання Договору.

Предмет договору. Загальні положення.

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона 1 зобов’язується передати у власність Сторони 2 Товар (надати Послугу) згідно замовлення здійсненого Стороною 2, а Сторона 2 , в свою чергу, зобов’язується прийняти та оплатити Товар (Послугу) на умовах та в порядку, визначеними даним Договором. Текст Договору розміщений в Інтернет-магазині за адресою: mood4food.dailydose.com.ua

2.2. Факт здійснення Замовлення є фактом беззаперечного прийняття даного Договору (оферти) та згоди з усіма умовами Договору.

2.3. Датою укладення Договору є дата оплати Стороною 2 Замовлення.

Порядок оформлення замовлення

2.1. Зберігач зобов’язаний:

2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання.

Порядок оплати замовлення

4.1.Сторона 2 може оплатити Замовлення наступними способами:

4.1.1. Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку України за допомогою онлайн-сервісу “WayForPay” або “LiqPay”;

4.1.2. Через термінали, вказуючи реквізити, що надаються менеджером;

4.1.3. Готівкою при отриманні замовлення.

4.2. Сторона 2 при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару (Послуги) на користь Сторони 1.

Строк, вартість і умови доставки товару

5.1. Доставка і повернення Товару виконується силами Сторони 2 або транспортною компанією за рахунок Сторони 2, що регулюється в Розділі Інтернет-магазину shoco.ua та додатково узгоджується під час оформлення Замовлення.

5.2. Вартість доставки Товару визначається перевізником та залежить від діючих тарифів останнього.

Права та обов’язки сторін

6.1. Сторона 1 зобов’язана:

6.1.1. Виконувати умови даного Договору;

6.1.2. Виконувати Замовлення Сторони 2 в разі прийняття такого Замовлення, наявності відповідного Товару (можливості надання Послуги) та надходження оплати від Сторони 2 в порядку, визначеного даним Договором.

6.1.3. Передати Товар (надати Послугу) Стороні 2 згідно із Замовленням, за умови виконанням Стороною 2 умов цього Договору.

6.1.4. Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару (у разі Замовлення Товару)

6.2. Сторона 1 має право:

6.2.1. Отримати оплату за Товар (надані Послугу) у повному обсязі та на умовах, визначених даним Договором;

6.2.2. Має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.3. Сторона 2 зобов’язана:

6.3.1. До оформлення Замовлення:

6.3.1.1. Ознайомитися з інформацією про Товар (Послуги), яка розміщена у відповідному Розділі Інтернет-магазину;

6.3.1.2. Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору є неприйнятними;

6.3.2. Після оформлення Замовлення:

6.3.2.1. Оплатити вартість Товару (Послуги) у визначеному Договором порядку та строки.

6.3.2.2. Прийняти обраний Товар (надані Послуги);

6.3.2.3. При отриманні Товару (за умови замовлення Товару), перевірити його комплектність, кількості. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в Акті, який разом із Стороною 2 має підписати перевізник (особа, що здійснює доставку).

6.3.2.4. Сторона 2 несе відповідальність за правильність свого Замовлення. Зміна Замовлення після його оплати не допускається, окрім випадків, коли Сторона 1 дала згоду на таку зміну.

6.4. Сторона 2 має право:

6.4.1. Отримати Товар (Послугу) належної якості та кількості відповідно до свого Замовлення;

6.4.2. Інші права, передбачені нормами чинного законодавства України.

Порядок прийому товару та заміни товару неналежної якості

7.1. У випадку замовлення Стороною 2 Товару, при його отриманні Сторона 2 має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісті упаковки. У випадку виявлення пошкоджень/недоліків/нестачі – зафіксувати їх в Акті, який разом зі Стороною 2 повинна підписати особа, що здійснює доставку (перевізник). За можливості, недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- і відеозйомки.

7.2. Протягом одного дня з моменту отримання Товару (у випадку його замовлення) Сторона 2 зобов’язана повідомити Сторону 1 або її представника, відповідального за оформлення Товару, про виявлені недоліки (пошкодження) та домовитися про заміну Товару.

7.3. Сторони погодили, що недотримання процедури, передбаченої п.7.1., 7.2. даного Договору, визнається, що Товар отриманий Стороною 2, належної якості та належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.

7.4. Сторони дійшли згоди, що незначна зміна кольорів на Товарі, що спричинена роботою типографії (видавництва), не може визнаватися Товаром неналежної якості.

Відповідальність сторін

8.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.2. У випадку передачі Товару (у випадку його замовлення) перевізникові, обов’язки Сторони 1 по передачі Товару вважаються виконаними з моменту передачі Товару такому перевізникові. Ризик випадкового знищення/пошкодження Товару несе Сторона 1 до моменту передачі Товару перевізнику.

Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту надходження оплати на рахунок Сторони 2.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується виконанням Сторін взятих на себе зобов’язань відповідно до цього Договору у повному обсязі.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін.

Прикінцеві положення

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір з попередньою публікацією його на сайті mood4food.dailydose.com.ua/.

11.2. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Стороною 2 при оформленні Замовлення.

11.3. Сторона 2 несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

11.4. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до ст.642 ЦКУ є факт сплати грошової суми Стороною 2 оформлен

0
  0
  Ваше замовлення
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Не забуть перевірити свої дані